HuishoudelijkregelementDe Gymnastiek vereniging Lelystad is opgericht op 27 november 1967 en koninklijk goedgekeurd op 29 december 1969.
Zij heeft als doel: de gymnastiek in de ruimste zijn van het woord te stimuleren en daardoor de volksgezondheid te bevorderen.
Zij trachten dit doel te bereiken door:
 • het mogelijk maken van deelname aan de praktische beoefening van gymnastiek c.q. het organiseren van trainingen;
 • het organiseren van sportuitvoeringen en evenementen;
 • het houden van onderlinge wedstrijden;
 • het deelnemen aan en/of uitschrijven van wedstrijden;
 • aansluiting bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU)
 • alle andere wettige middelen die voor het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.De statuten van de vereniging zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nr. 40059712

De vereniging kent gewone leden, ereleden, leden van verdienste en donateurs.

Het lidmaatschap eindigt;
 • door overlijden van een lid;
 • door schriftelijke opzegging door het lid bij de ledenadministratie;
 • door opzegging namens de vereniging;
 • door ontzetting.


Ieder gewoon lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld. Zie ook het huishoudelijk reglement.
Nieuwe gewone leden betalen een entreegeld.
De hoogte van deze gelden staan vermeld op de website www.gvlelystad.nl

De gewone activiteiten van de vereniging zijn:
 • kleutergymnastiek (4 -7 jaar)
 • recreatiegymnastiek ( 7 - 17 jaar)
 • turnen ( geoefende)
 • aerobic (17 - 65 jaar)
 • gymfit (diverse groepen 17-65 jaar)


Zowel de locaties als de namen en adressen van het bestuur staan vermeld op de website www.gvlelystad.nl

NAAM EN ZETEL

De vereniging draagt de naam GYMNASTIEKVERENIGING "LELYSTAD" en is gevestigd te LELYSTAD.
Art. 1 LEDEN

Leden zijn zij de zicht daartoe schriftelijk hebben aangemeld, zijbestaan uit:
 1. Werkende leden;
 2. Niet werkende leden;
 3. Jeugdleden;
 4. Ereleden en leden van verdienste.

Verder kent de vereniging donateurs.
 1. Werkende leden zijn zij die deelnemen aan de oefeningen;
 2. Niet werkende leden zijn zij die niet deelnemen aan de oefeningen van de vereniging, zij kunnen wel een functie in de vereniging vervullen;
 3. Jeugdleden zijn zij die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt;
 4. Ereleden en leden van verdienste zijn zij de vrijgesteld zijn van de plicht om contributie te betalen (zie statuten Art. 4 lid 3.)
Art. 2 TOELATING VAN LEDEN
Zie statuten artikel 5.1
Art. 3. BEEINDIGING LIDMAATSCHAP
Zie staturen artikel 7.1 t/m 7.6
Art. 4 CONTRIBUTIE
Zie statuten artikel 8.1 t/m 8.3
Bij het aanmelden als lid betaalt met het inschrijfgeld dat voor haar of zijn leeftijd geldt. De hoogte van de jaarcontributie wordt, evenals de minimum jaarbijdrage van de donateurs, door de algemene vergadering vastgesteld.
Voor jeugdleden en leden van 65 jaar en ouder geldt een reductie.
De contributie is opgebouwd uit een basiscontributie tezamen met een lescontributie. Indien een lid meer uren per week lessen volgt, wordt de lescontributie bepaald door de lescontributie per uur met het aantal uren te vermenigvuldigen.
Indien geen machtiging voor een automatische incasso-opdracht van contributiegelden is afgegeven, wordt een toeslag per contributie-inning berekend.
De contributie moet voor de komende periode worden betaald, Bij niet tijdige betaling worden administratie kosten in rekening gebracht, te betalen binnen veeriten dagen van de lopende periode. Indien het totale bedrag dan niet is betaald, wordt het lid geschorst en m.i.v. de komende periode geroyeerd als hij in gebreke blijft. De betalingsverplichting t.a.v. de vereniging blijft bestaan. Voor leden die vooraf schriftelijk meedelen dat zij langdurig (meer dan een mand) geen lessen kunnen volgen (bijvoorbeeld t.g.v. ziekte, zwemles, zwangerschap e.d.) wordt het contributiebedrag gesteld op alleen de basiscontributie.
De contributie mag jaarlijks conform de laatste CBS-inflatiecijfers zonder toestemming van de algemene ledenvergadering worden verhoogd.
Art. 5 KLEDING
Het voor alle leden voorgeschreven turn kostuum voor training, wedstrijden, demonstraties als anderszins, wordt op voorstel van bestuur en technische leiding vastgesteld.
Art. 6 ORGANISATIE
Bestuur.
Het bestuur bestaat uit tenminste 5 leden, namelijk: Voorzitter, secretaris, penningmeester en overige bestuursleden. Zij worden voor de tijd van 3 jaar door de algemene vergadering uit de leden gekozen en zijn terstond herkiesbaar. De voorzitter wordt in functie gekozen. De overige bestuursfuncties worden door het bestuur in onderling overleg verdeeld. Bij stemming wordt, bij de staken der stemmen, de beslissing genomen door de voorzitter.
Art. 7 DAGELIJKS BESTUUR
Het dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester, is belast met de dagelijkse werkzaamheden en is verantwoording schuldig aan het bestuur.
Voorzitter.
De voorzitter heeft de leiding van de dagelijkse werkzaam heden van de vereniging.
Hij* leidt de algemene vergadering en de bestuursvergadering.
Hij vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden.
(* Gelieve in het vervolg voor hij ook zij te lezen en voor hem ook haar.)

Secretaris.
De secretaris is ondermeer belast met:
 1. het notuleren der vergaderingen;
 2. het voeren van de algemene correspondentie;
 3. het in goed geordende staat houden van het archief;
 4. het jaarlijks op de algemene vergadering schriftelijk verslag uitbrengen van het afgelopen jaar;
 5. de verdere door het bestuur, na overleg met de secretaris, aan hem op te dragen werkzaamheden (Hij wordt in zijn werk zonodig bijgestaan door een 2e secretaris).


Penningmeester
De penningmeester heeft ondermeer tot taak;
 1. de verzorging van het algemene ledenregister met daarbij het innen der contributie en donaties;
 2. het beheren der gelden der vereniging;
 3. kwartaalgewijs financieel verslag uit te brengen aan het bestuur over de financiën der vereniging;
 4. jaarlijks schriftelijk verslag uit te brengen op de algemene vergadering over de financiële positie van de vereniging over het afgelopen verenigingsjaar;
 5. een door het bestuur vooraf goedgekeurde begroting in te dienen voor het komende verenigingsjaar op de algemene vergadering;
 6. het bijhouden van een lijst van alle bezittingen van de vereniging.
 7. hij behoeft machtiging van het bestuur om van de belegde gelden op nemen of daarvan rechtstreeks betalingen te doen. Het meerdere zal op een dor het bestuur te bepalen wijze moeten worden ondergebracht bij een spaarbank of anderszins;
 8. hij beheert en administreert de door de vereniging ingestelde reservefondsen of andere fondsen voor een bepaald doel.
Art. 8 KAS COMMISSIE
Zie statuten artikel 11.2 t/m 11.5
Jaarlijks treedt een van hen volgens rooster af en is herkiesbaar. Op de algemene vergadering wordt een nieuwe kandidaat benoemd.
Art. 9 MATERIALEN COMMISSIE
De commissie wordt door het bestuur gekozen en deze heeft tot taak het opstellen van een lijst van bezittingen, tevens wordt haar de zorg voor het materiaal in de ruimste zin van het woord opgedragen. Zij houdt het bestuur op de hoogte van de onderhoudstoestand van het materiaal.
Art. 10 TECHNISCHE COMMISSIE
De Technische commissie bestaat tenminste uit 3 leden en is belast met alle technische aangelegenheden in de vereniging. Een bestuurslid van de vereniging is voorzitter van de technische commissie. De commissie kiest uit haar midden een secretaris. De commissie komt periodiek bijeen en bespreekt o.a. de oefenstof, wedstrijden, uitvoeringen en stelt een programma op en dient dit ter goedkeuring in bij het bestuur.
Art. 11 TECHNISCHE LEIDING
Aan de vereniging kunnen een of meer leiders in vaste dienst verbonden zijn, tevens kunnen vrijwillige technische leiders worden aangetrokken, Zij worden door het bestuur na gebleken geschiktheid aangesteld. Het salaris ofwel onkostenvergoeding wordt door het bestuur vastgesteld. De leider in vaste dienst kan door het bestuur met inachtneming van de schriftelijke overeen komst, worden ontslagen. De leiders dragen de volle verantwoordelijkheid voor de technische gang van zaken in de sprotzalen. Zij zijn bevoegd leden die daartoe aanleiding geven de toegang tot de sportzaal te ontzeggen en melden dit aan het bestuur. De leiders stellen de oefenstof vast en bepalen de uit te voeren oefenstof in overleg met de technische commissie van de vereniging. Bij verhindering meldt de leider dit vroegtijdig aan het daarvoor aangewezen lid van de technische commissie.
Art. 12 ALGEMENE VERGADERINGEN
 1. Zie statuten artikel 11.1
  Buitengewone ledenvergaderingen worden gehouden in dien het bestuur zulks nodig oordeelt of indien tenminste 25 leden in een met redenen omkleed schrijven daartoe strekkend verzoek bij het bestuur hebben ingediend. In het laatste geval moet binnen 5 weken na het ontvangen van het verzoek de vergadering worden gehouden. Blijft het bestuur in gebreken aan genoemd verzoek te voldoen, dan hebben bedoelde leden het recht zelf een buitengewone vergadering uit te schrijven, mits tijdig en behoorlijk geconvoceerd.
 2. Tot de algemene vergadering hebben toegang:
  zie statuten artikel 13.1
  Ouders van jeugdleden hebben als hun wettige vertegenwoordiging recht op een stem.
 3. Op de agenda van de gewone jaarlijkse algemene vergadering worden tenminste de volgende punten ter behandeling geplaatst:
  1. notulen vorige vergadering
  2. jaarverslag secretaris
  3. rekening en verantwoording over het afgelopen jaar door de penningmeester
  4. verslag kascommissie
  5. vaststelling begroting voor het komende jaar
  6. verkiezing bestuursleden
  7. verkiezing commissieleden
  8. ingekomen stukken
Art. 13 VOORSTELLEN
Het bestuur stelt, voor zover mogelijk, voor elke vacante bestuursfunctie een kandidaat. Het bestuur doet, indien enigszins mogelijk, van deze kandidaatstelling mededeling bij de schriftelijke oproep tot de algemene vergadering. Door tenminste 5 stemgerechtigde leden kan eveneens een kandidaat worden gesteld. Deze kandidaatstelling dient tenminste 5 dagen voor de algemene vergadering schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris, voorzien van de handtekening van de kandidaat en de kandidaatstellenden. De leden hebben het recht staande de vergadering een voorstel betreffende zaken in te dienen, mits ondersteund door tenminste 5 stemgerechtigden en mits zulk een voorstel geacht kan worden voort te vloeien uit de in behandeling zijnde agenda punten.
Art. 14 STEMMING
Zie statuten artikel 13.1 t/m 13.6
De voorzitter benoemt staande de vergadering het stembureau uit 3 leden, geen bestuursleden zijnde.
Art. 15 ORGAAN
De algemene vergadering kan besluiten een verenigingsblad uit te geven. Het bestuur regelt het tijdstip van verschijning. Zij tracht minimaal 1 keer per half jaar dit orgaan te laten uitkomen. Het bestuur kan zijn bevoegdheden overdragen aan een door haar in te stellen redactiecommissie.
Art. 16 ALGEMENE BEPALINGEN
Wijziging van dit reglement kan plaatsvinden in de algemene vergadering, na een verkregen meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen. Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op bovengenoemde vergadering.
Art. 17 SLOT BEPALING
In alle gevallen waarin de Statuten en dit reglement niet voorzien, beslist het bestuur onverminderd zijn verantwoordelijkheid tegenover de algemene vergadering en het Burgerlijk Wetboek. Conform vaststelling in de algemene vergadering van 13 maart 2003