Statuten


STATUTEN VAN DE GYMNASTIEKVERENIGING "LELYSTAD", GEVESTIGD TE LELYSTAD

Inhoudsopgave:
 • Naam en zetel
 • Doel
 • Duur
 • Lidmaatschap
 • Geldmiddelen
 • Bestuur
 • Algemene vergaderingen
 • Statutenwijziging
 • Ontbinding en vereffening
 • Huishoudelijk reglement

Naam en zetel

Art. 1
De vereniging draagt de naam Gymnastiekvereniging "Lelystad".
Zij heeft haar zetel in Lelystad.

Doel

Art. 2
 1. De vereniging heeft ten doel: de gymnastiek in de ruimste zin van het woord te stimuleren en daardoor de volksgezondheid te bevorderen.
 2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
  1. het mogelijk maken van deelname aan de praktische beoefening van gymnastiek c.q. het organiseren van trainingen.
  2. het organiseren van sportuitvoeringen en evenementen
  3. het houden van onderlinge wedstrijden
  4. het deelnemen aan en/of uitschrijven van wedstrijden
  5. aansluiting bij het KONINKLIJK NEDERLANDS GYMNASTIEK VERBOND *
  6. alle andere wettige middelen die voor het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.

* M.i.v. 1999 K.N.G.U. (Dit staat niet in de officieel gedeponeerde statuten)
(Gecontroleerd: 12 december 2002)

Duur

Art. 3
 1. De vereniging is opgericht op 27 november 1967 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december daaraanvolgende.

Lidmaatschap

Art. 4
 1. De vereniging kent gewone leden, ereleden, leden van verdienste en donateurs. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lid worden/wordt daaronder verstaan zowel de gewone leden als de ereleden en leden van verdienste tenzij het tegendeel blijkt.
 2. Gewone leden zijn zij die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in art. 5 bepaalde.
 3. Ereleden en leden van verdienste zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging, door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd.
 4. Donateurs zijn zij die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse contributie (in de algemene vergadering vast te stellen minimumbedrag) en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
Art. 5
 1. De vereniging staat open voor alle personen en/of groeperingen die de doelstelling van de vereniging onderschrijven zonder onderscheid in sociaal, godsdienstig, levensbeschouwelijk of politiek opzicht. Toelating tot de vereniging geschiedt door schriftelijke aanmelding bij het bestuur.
 2. Donateur kan men worden door aanmelding bij het bestuur dat over de toelating beslist. In de aanmelding moet het bedrag van de jaarlijkse contributie worden meegedeeld.
 3. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.
Art. 6
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een, periode van ten hoogste een maand, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
Art. 7
 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door overlijden van het lid
  2. door opzegging door het lid
  3. door opzegging namens de vereniging
  4. door ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een kwartaal. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand. Indien de opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kwartaal, tenzij van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, dit ter beoordeling van het bestuur.
 3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende kwartaal geschieden door het bestuur, met inachtneming van tenminste een maand, wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke manier benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste tweederde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kwartaal ongeacht de reden of oorzaak eindigt, blijft desniettemin de kwartaalbijdrage voor het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
 6. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van art. 36 lid 3 van Boek 2 BW kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, behoudens het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

Geldmiddelen

Art. 8
 1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de kontributies van de gewone leden en de donateurs, uit entreegelden, uit subsidies, uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele andere toevallige baten.
 2. leder gewoon lid betaalt een kontributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.
 3. Nieuwe gewone leden betalen een entreegeld waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Bestuur

Art. 9
 1. Het bestuur bestaat tenminste uit drie personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
 2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden der vereniging gekozen, met dien verstande dat de voorzitter door de algemene vergadering kan worden gekozen buiten de leden. Het bestuur wijst uit zijn midden een sekretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering gekozen.
 3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste tweederde der geldig uitgebrachte stemmen, krachtens een gemotiveerd besluit, zulks nadat aan het betreffende bestuurslid de gelegenheid is geboden zich ter vergadering te verantwoorden.
 4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, met inachtneming van een opzeggingtermijn van een maand.
 5. Jaarlijks treedt minstens een bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar. Nieuwe bestuursleden nemen de plaats in van hun voorganger in dit rooster.
Art.10
 1. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging. Alle bestuurders gezamenlijk, alsmede de voorzitter en de sekretaris gezamenlijk, zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. De bestuursleden kunnen zich daarbij door een schriftelijke gemachtigde doen vertegenwoordigen.
 2. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende.
 3. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden en bewaren van registergoederen en voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering.

Algemene vergaderingen

Art. 11
 1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
 2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, voor het lopende verenigingsjaar, een kommissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende boekjaar. De kommissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzonder boekhoudkundige kennis, dan kan de kommissie zich door een deskundige doen bijstaan.
 3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
 5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere kommissie, bestaande uit tenminste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze kommissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder genoemde kommissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.
Art. 12
 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen, door het bestuur, met inachtneming van een termijn van acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling of door een advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging is gevestigd veelgelezen dag- of weekblad.
 2. Behalve de in art. 11 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste 25 leden.
 3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept.
Art. 13
 1. Alle leden -zie art. 4 lid l- hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid. Ieder lid mag inklusief zijn eigen stem, maximaal 6 stemmen uitbrengen.
 2. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
 3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen, bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
 4. Over alle voorstellen, betreffende zaken en personen wordt beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 5. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.
 6. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanko-, met de naam van het stemmend lid ondertekende, of met een teken gemerkte stemmen.
 7. Eer, ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken, van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Art. 14
 1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal één der andere bestuursleden als leider der vergadering optreden.
 2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de sekretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.

Statutenwijziging

Art. 15
 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
 2. Zij, die oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waar tenminste tweederde van het totaal aantal leden der vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot een statutenwijziging worden besloten op een volgende, tenminste acht doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering met een meerderheid van tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
Art. 16
Het in artikel 15 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
Art. 17
 1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
 2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar woonplaats (zetel) heeft.
Art. 18
Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.

Ontbinding en vereffening

Art. 19
 1. Behoudens het bepaalde in art. 50 van Boek 2 van het BW wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met tenminste tweederde van het geldige aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drievierde van de leden aanwezig is.
 2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste acht doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering met een meerderheid van tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
 3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste veertien dagen bedragen.
 4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 5. Het batig saldo na vereffening moet worden teruggestort in de gemeentekas tot de hoogte van de verstrekte subsidies, het eventueel resterende gedeelte zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren, doch aan een alsdan door de algemene vergadering aan te wijzen instelling met een soortgelijk doel.
 6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

Huishoudelijk reglement

Art. 20
 1. De algemene vergadering kan bij Huishoudelijk Reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de introduktie, het bedrag der kontributies en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, (het beheer en gebruik van de vaste aktiva van de vereniging) en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
 2. Wijziging van Huishoudelijk Reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste 25 leden van de vereniging of naar aanleiding van een voorstel van het bestuur.
 3. Het Huishoudelijk Reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van- of in strijd zijn met- de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.
 4. Statuten en Huishoudelijk Reglement zullen eveneens geen bepalingen mogen bevatten die strijdig zijn met de statuten en reglementen en verordeningen van het Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Verbond. *

* M.i.v. 1999 K.N.G.U. (Dit staat niet in de officieel gedeponeerde statuten)
(Gecontroleerd: 12 december 2002)